Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Deze website is eigendom van LiCalab VZW.

Contactgegevens:
LiCalab VZW
Campus Blairon 200
2300 Turnhout

Telefoon:0498/06.30.85
E-mail:info@licalab.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0553.617.602

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan [Bedrijfsnaam] of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LiCalab vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LiCalab vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

LiCalab vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LiCalab vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

LiCalab vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

LiCalab vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Privacybeleid

Algemeen
LiCalab vindt de bescherming van je privacy erg belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, jouw privacy respecteren en je controle geven over wat er met je persoonsgegevens (hierna: gegevens) gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen voor onderzoek, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
LiCalab is een zorgproeftuin die diverse praktijkgerichte onderzoeksprojecten uitvoert en hierbij gegevens verwerkt. LiCalab werkt bij deze onderzoeksprojecten vaak samen met andere instellingen en/of bedrijven.
Je gegevens zullen enkel verwerkt worden in functie van onderzoeksprojecten. Indien de resultaten van onderzoek waaraan je deelnam worden gerapporteerd of gepubliceerd, zal je anonimiteit verzekerd zijn. We waarborgen telkens dat de data nooit herleid kunnen worden naar een te identificeren natuurlijke persoon, tenzij je daarvoor expliciet toestemming geeft.
De gegevens waarover we beschikken worden verwerkt volgens de geldende reglementering, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
LiCalab kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op www.licalab.be.
Verantwoordelijk voor verwerking
LiCalab is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Deelname aan onze projecten
Je deelname aan een onderzoeksproject (zoals het invullen van een enquête, gebruikerstest, deelname aan een interview, focusgroep) is vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt te allen tijde het recht om uit het project te stappen en je gegevens zullen in dat geval worden verwijderd.
Een onderzoekspanel is een contactlijst voor het uitsturen van uitnodigingen voor andere onderzoeksprojecten. Als je je toestemming geeft om je gegevens op te nemen in een onderzoekspanel heb je het recht om per vraag tot deelname aan een onderzoeksproject te beslissen of je hier al dan niet op ingaat.
Als deelnemer aan onderzoek of een onderzoekspanel geef je de onderzoekers verbonden aan LiCalab het recht om je gedeelde persoonsgegevens te verwerken voor onderzoeksdoeleinden. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden ten behoeve van het onderzoeksdoel, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens. Over welke gegevens het gaat lees je in punt 3.
Je gaat er ook mee akkoord dat alle resultaten van het onderzoeksproject eigendom worden van LiCalb of van de opdrachtgever van het onderzoek om zo jouw input en testresultaten op de meest optimale wijze te kunnen gebruiken voor onze projecten.
Welke gegevens kunnen we verwerken?
A. Gegevens van onderzoeksprojecten
Als deelnemer aan een project verzamelen en verwerken we:
• Gegevens die jij ons geeft in het kader van de onderzoeksactiviteiten. Dat kan telefonisch, schriftelijk, mondeling (bijvoorbeeld gegevens van een interview of focusgroep) of elektronisch (bijvoorbeeld wanneer je een online enquête invult).
• Data die onze systemen verzamelen (bijvoorbeeld een IP adres bij online enquêtes), of in bepaalde gevallen ook data die we verkrijgen van anderen (bijvoorbeeld via onderzoekspartners of klanten die al data over jou ter beschikking hebben).
• Eventueel geluids-, video en/of beeldopnames van jezelf binnen onze projecten.
B. Gegevens voor een onderzoekspanel
Als we je toestemming hebben voor je deelname aan een onderzoekspanel dan verwerken we jouw contactgegevens: je naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer of GSM-nummer. Daarnaast verwerken we ook bepaalde achtergrondgegevens, zoals geslacht, postcode en geboortejaar, die relevant zijn om een selectie te maken van deelnemers voor toekomstig onderzoek (zo kunnen we, bijvoorbeeld, enkel deelnemers van een bepaalde regio selecteren).
Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We verwerken persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Gegevens worden gerapporteerd op anoniem en geaggregeerd niveau (bijvoorbeeld de analyse van gemiddelde scores van een groep van deelnemers op een bepaalde vraag). We vragen expliciet je toestemming als we hiervan willen afwijken.
We verwerken gegevens om je, indien van toepassing, te informeren over de resultaten van het onderzoek waaraan je deelnam.
We verwerken gegevens om je, indien van toepassing, een incentive te sturen.
We verwerken de gegevens van het onderzoekspanel om je uitnodigingen te sturen voor vervolgonderzoek of voor deelname aan andere onderzoeksprojecten.
Wie zal toegang hebben tot je gegevens?
• Onderzoekers van LiCalab die betrokken zijn bij een onderzoeksproject of onderzoeksprojecten waarvoor de gegevens zijn verzameld.
• Organisaties en bedrijven waarmee we samenwerken binnen onderzoeksprojecten: in dat geval zal je daar steeds transparant over worden ingelicht. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor onderzoeksdoeleinden en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van het onderzoek.
Indien LiCalab in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete vraag tot toestemming, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de aard van de door te geven gegevens, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.
Bij de rapportering van onderzoeksresultaten gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Deze gegevens zijn niet terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon, tenzij je daarvoor expliciet toestemming geeft.
Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?
Het aantal onderzoekers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt. Onderzoekers hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Daarnaast werkt  LiCalab samen met de Data Protection Officer van Thomas More die ons adviseert over de privacyregels en die nagaat of LiCalab de privacyregels naleeft.
We gebruiken technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus, encryptie, etc.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.
Wat zijn je privacyrechten en hoe kan je ze uitoefenen?
Je kan ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens in onze bestanden te kunnen inkijken, te laten corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Je kan op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je deelname stopzetten door je toestemming in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@licalab.be waarbij we je aanvraag binnen een termijn van een maand verwerken. Indien wij de termijn van een maand niet redden geven wij gemotiveerd aan waarom wij meer tijd nodig hebben.
Hoe kan ik LiCalab contacteren?
Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de panelmanager van LiCalab via info@licalab.be.
Escalatie bij toezichthoudende autoriteit
Voor klachten in verband met de verwerking van je gegevens door LiCalab, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.